Probe aptitudini 2021


ordinul MEC nr. 5457/31.08.2020, cu modificările ulterioare)

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAŢIONALE PROFIL ARTISTIC –

ARTE VIZUALE specializările Arte plastice-Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design,

Probele de aptitudini din cadrul Examenului de admitere în învăţământul vocaţional, profil artistic, specializările: Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, constau în evaluarea unui portofoliu de lucrări, după cum urmează:

I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unităţii şcolare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:

a) documentele de înscriere (anexa la fişa de înscriere);

b) portofoliul de lucrări compus dintr-o mapă de lucrări în format A3 şi un CD/DVD/USB-stick cu înregistrări ale lucrărilor în format digital.

c) o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentantul legal, privind originalitatea lucrărilor din portofoliu, atât a celor din mapă, cât şi a celor înregistrate pe CD/DVD/USB stick-ul depus/trimis.

II. CONŢINUTUL PROBELOR

(1) PENTRU CLASELE DE ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARHITECTURĂ, ARTE AMBIENTALE ŞI DESIGN: Examenul constă în două probe:

a) desen de observaţie – studiu după natură: natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc.

Note:

 • (1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.
 • (2) Dacă în fundal se foloseşte draperie, aceasta nu va avea falduri.
 • (3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune.

b) compoziţie în culoare/volum (probă de creativitate).

Pentru clasele de ARTE PLASTICE, ARTE DECORATIVE, ARTE AMBIENTALE ŞI DESIGN,

PORTOFOLIUL ESTE COMPUS din:

-5 (cinci) desene de observaţie – studii după natură, în desen   (mapa de lucrări);

-5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii, compoziţii cu personaje, fiecare cu o problematică plastică şi subiect diferit, în tehnica culori de apă, înregistrate  si în format digital pe un CD/DVD/USB stick; – pentru proba de compoziţie în volum, candidaţii care deţin imagini cu lucrări (compoziţii) proprii modelate în lut, vor include 5 (cinci) dintre acestea în portofoliu, în locul compoziţiilor în culoare.

Elevii care provin din învăţământul de cultură generală vor depune, împreună cu portofoliul de lucrări, şi o recomandare din partea profesorului de Educaţie plastică de la şcoala absolvită sau din partea profesorului îndrumător de la Palatul/Clubul copiilor.

Criterii de apreciere pentru desenul de observaţie (studiu după natură):

 • Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
 • Raportul dintre obiecte (proporţii);
 • Forma, caracterul obiectelor şi sugerarea materialităţii acestora;
 • Redarea spaţiului şi a volumului prin linie şi valoare;
 • Criterii de apreciere pentru compoziţie:
  • –unitatea compoziţiei;
  • expresivitatea cromatică sau, după caz, proporţii, mişcare, rezolvarea plastică a volumelor;
  • notă personală, originalitate, creativitate;

Pentru clasele cu specializarea ARHITECTURĂ, probele de examen vor fi subordonate contextului specializării,

PORTOFOLIUL FIIND COMPUS din:

– 5 (cinci) desene de observaţie – studii după natură, în desen (mapa de lucrări) – natură statică alcătuită din două sau cel mult trei obiecte, dintre care cel puţin unul de rotaţie (vase de lut, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte)/corpuri geometrice/camera personală/ edificiu arhitectural local sau un element de mobilier urban local foarte cunoscut/ornament de pe faţada unei clădiri;

– 5 (cinci) imagini ale unor lucrări proprii, compoziţii cu spaţii arhitecturale/ambientale exterioare şi/sau interioare, înregistrate  si în format digital pe un CD/DVD/USB stick.

Criterii de apreciere pentru desenul de observaţie (studiu după natură):

 • Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
 • Raportul dintre obiecte (pentru natură statică);
 • Forma, caracterul obiectelor şi sugerarea materialităţii acestora;
 • Redarea spaţiului şi a volumului prin linie şi valoare;
 • Criterii de apreciere pentru compoziţie – specializarea Arhitectură:
 • Compunerea spaţiului plastic (încadrarea în pagină);
 • Corectitudinea construcţiilor grafice (dacă se folosesc);
 • Realizarea plastică a compoziţiilor.

Notă: 1. Comisiile de examinare şi evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului şi sunt compuse din:

 • preşedinte (fără drept de notare)
 • directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
 • vicepreşedinte (fără drept de notare) – profesor de specialitate; – membri (cu drept de notare)
 • minimum 2 (doi) profesori în specialitatea pentru care se susţin probele.

Numărul de profesori evaluatori se stabileşte astfel încât să se asigure doi evaluatori la 40 de candidaţi.

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei, cu drept de notare.

3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi a II-a.

4. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (şase).

5. Un candidat se consideră neprezentat dacă nu a depus numărul de lucrări menţionat la cel puţin una dintre probele de aptitudini.

6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – arte vizuale nu se admit contestaţii.

PROFIL ARTISTIC – MUZICĂ

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profil artistic, specializarea Muzică – Secţia Instrumentală şi Secţia Artă Vocală Interpretativă se desfăşoară pe baza evaluării unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profil artistic, specializarea Muzică – Secţia Teoretică se susţin on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învăţământ care organizează probele.

Linkul de participare la probele de aptitudini se posteaza cu aproximativ 48 de ore inainte de sustinerea examenului.

 1. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR

Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unităţii şcolare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:

a) documentele de înscriere (anexa la fişa de înscriere);

b)o înregistrare audio-video în format digital pe un CD/DVD/USB stick a repertoriului instrumental/vocal;

c) o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentantul legal, care să ateste că înregistrarea audio-video transmisă în format digital aparţine candidatului.

Notă: – Documentele şi suportul electronic (CD/DVD/USB stick) indicate la punctele b) şi c) se depun doar de către candidaţii care optează pentru specializările Muzică – Secţia Instrumentală şi Secţia Artă Vocală Interpretativă; – Timpul maxim al înregistrării este de 30 de minute; –

Repertoriul instrumental/vocal va fi prezentat cu sau fără acompaniament.

SECŢIA INSTRUMENTALĂ

II. CONŢINUTUL PROBELOR A. INSTRUMENTE ALE ORCHESTREI SIMFONICE – Instrumente cu coarde cu arcuş, coarde ciupite, instrumente de suflat

Proba I Proba de instrument:

Un studiu, la alegerea candidatului. Studiul va fi la un nivel de dificultate de cel puţin al ultimei clase de gimnaziu.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a  Recital:

a) două părţi dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;

b) o lucrare sau o piesă muzicală clasică, romantică sau modernă, la alegerea candidatului.

Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).

– Instrumente de percuţie

Proba I Proba de instrument: un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a Recital:

a) o lucrare/piesă muzicală cultă, la alegerea candidatului (se admit şi transcripţii), interpretată la unul din instrumentele melodice de percuţie;

b) o lucrare/piesă muzicală cultă la alegerea candidatului (se admit şi transcripţii), interpretată la mai multe instrumente de percuţie. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b). –

Pian, orgă clasică

Proba I Proba de instrument:

Un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a Recital:

a) o piesă polifonică la două voci;

b) partea I dintr-o sonată clasică sau o lucrare muzicală romantică sau modernă.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).

Pentru specializarea orgă clasică, candidaţii pot opta pentru susţinerea probelor la pian.

C. INSTRUMENTE PENTRU MUZICĂ DE JAZZ – MUZICĂ UŞOARĂ –

Instrumente cu coarde şi instrumente de suflat

Proba I Proba de instrument:

a) un studiu, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu;

b) o improvizaţie instrumentală pe o temă la alegerea candidatului.

Note: – Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).

Proba a II-a Recital:

a) două părţi dintr-o lucrare sau o piesă muzicală preclasică;

b) o lucrare/piesă muzicală, la alegere, din repertoriul clasic, romantic sau modern. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).

– Instrumente de percuţie

Proba I

 Proba de instrument: un studiu, interpretat la toba mică, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a Recital: a) un “solo”, la tobe; b) patru ritmuri de dans, după cum urmează: – latino – american; – ritm în măsură ternară; – reggae; – twist sau rock and roll.

 Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b). –

 Pian

Proba I Proba de instrument:

a) Un studiu, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puţin al programei ultimei clase de gimnaziu;

b) O improvizaţie instrumentală, pe o temă la alegerea candidatului.

– Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).

Proba a II-a Recital:

a) o piesă polifonică;

b) o parte dintr-o sonată clasică sau, la alegere, o piesă romantică sau modernă.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b).

SECŢIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ

II. CONŢINUTUL PROBELOR

A. CANTO CLASIC Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului.

B. CANTO JAZZ – MUZICĂ UŞOARĂ Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului.

C. CANTO TRADIŢIONAL ROMÂNESC Probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 2 (două) piese, la alegerea candidatului.

Note: – Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a) şi b). – Nivelul de dificultate a studiilor, lucrărilor şi/sau pieselor prezentate de candidaţi, pentru toate specialităţile instrumentale, trebuie să fie cel puţin egal cu nivelul de dificultate prevăzut de programele şcolare în vigoare.

SECŢIA TEORETICĂ

II. CONŢINUTUL PROBELOR

Proba I:

1. Solfegiu la prima vedere Nota: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Proba a II-a

2. Dicteu melodic Recunoaşterea sunetelor şi a formulelor ritmice prezentate sub forma unor segmente ritmico-melodice scurte (conform programei pentru învăţământul gimnazial), pe platformă on-line, în prezenţa comisiei de evaluare.

Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.

Probele la prima vedere se vor susţine pe una din platformele comunicate de unitatea de învăţământ care organizează probele, on-line, în prezenţa comisiei de evaluare.

NOTE: 1. Comisiile de examinare şi evaluare, pentru toate specialităţile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean şi sunt compuse din: – preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; – vicepreşedinte (fără drept de notare) – profesor de specialitate; – membri (cu drept de notare) – doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susţine probele sau, în mod excepţional, unul de o specialitate înrudită.

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

3. Pentru secţiile la care sunt prevăzute două probe, nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.

4. Nota finală minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase).

5. Pentru secţiile vocal-instrumentale, un candidat se consideră neprezentat dacă nu prezintă numărul de lucrări/piese menţionat de conţinutul probelor la instrumentul respectiv.

6. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumente de suflat, instrumente de percuţie şi instrumente populare, se admit transcripţii după lucrări muzicale originale.

7. Rezultatele se afişează la încheierea fiecărei probe de examen.

8. Candidaţii care nu au fost admişi la secţia instrumentală se pot prezenta la secţia teoretică, în limita numărului de locuri aprobat conform legislaţiei în vigoare.

9. Elevii înscrişi la probele de aptitudini pentru filiera vocaţională, profil artistic muzical, vor beneficia de un punctaj suplimentar de 0,5 puncte, adăugat la media finală a probelor de aptitudini, dacă fac dovada că au obţinut premii sau menţiuni la Olimpiada Naţională sau la concursurile artistice desfăşurate în ultimii 4 (patru) ani şi prevăzute în Calendarul Activităţilor Extraşcolare Naţionale/Calendarul Activităţilor Extraşcolare Regionale (CAEN/CAER).

10. La probele de aptitudini pentru profilul artistic – muzică nu se admit contestaţii

PROFIL ARTISTIC – SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învăţământul liceal vocaţional, profil artistic, specializarea Arta Actorului se desfăşoară pe baza evaluării unui repertoriu înregistrat în format digital pe un CD /DVD/USB stick (audio-video) cu evoluţia candidatului, conform cerinţelor conţinutului probelor.

 I. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR Înscrierea candidatului se face prin depunerea directă la secretariatul unităţii şcolare liceale care organizează probele de aptitudini, în baza unei programări realizate telefonic sau prin email, sau prin transmiterea prin poştă sau curier, cu confirmare de primire, a următoarelor documente:

a) documentele de înscriere (anexa la fişa de înscriere);

b) o înregistrare audio-video a repertoriului, în format digital, pe un CD/DVD/USB stick;

c) o declaraţie pe proprie răspundere, semnată de candidat şi de părinte/reprezentatul legal, privind veridicitatea imprimării în format digital trimise.

II. CONŢINUTUL PROBELOR

Proba I APTITUDINILE SPECIALIZĂRII

a) Recitarea a 2 (două) poezii şi a unei fabule;

b) Povestirea unei întâmplări din viaţa candidatului.

Durata probei: nu va depăşi 20 de minute.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru probele a) şi b).

Proba a II-a APTITUDINI MUZICALE

a) Interpretarea unei piese muzicale la alegerea candidatului; Durata probei: nu va depăşi 5 (cinci) minute.

Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o notă

NOTE:

1. Comisiile de examinare şi evaluare pentru specializarea Arta actorului, numite prin decizia inspectoratului şcolar judeţean/al Municipiului Bucureşti, sunt compuse din: – preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ; – vicepreşedinte (fără drept de notare) – profesor de specialitate; – membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitatea Arta actorului.

2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) şi se stabileşte ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.

3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este obţinută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probele I şi II.

4. Nota finală minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (şase).

5. Un candidat se consideră neprezentat dacă repertoriul corespunzător conţinutului probelor de aptitudini, transmis comisiei, în format digital, este incomplet.

6. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestaţii.